Bosanski Barak

NASLOVNICA | HISTORIJAT | STANDARD | GALERIJA | UZGAJIVAČNICE | KLUBOVI | IZLOŽBE | VIDEO | VIJESTI | OGLASI | KONTAKT

 

Tipski uzgoj baraka
10.04.2009. | Redžo Haskić

Kada analiziramo standard baraka i podsjetimo se što u populaciji pasmine kada je u pitanju određeni tip u boji, susrećemo. Nekada revidirani standarad (nije oficijelni) ali i opredjeljenje uzgajivača i ljubitelja pasmine u ponudi i potražnji preferiranog tipa u dvije boje to jest osnovnoj (boja suhog lišća) u svim nijansama (od žute do žuto smeđe) i druge boje uglavnom na gornjim dijelovima trupa: pepeljaste u nijansama od pepeljasto sive do tamno sive (boje divlje svinje).

Oficijelni publikovani standarad podrazumijeva i druge tipove boje dlake baraka: od žute do crvene boje dlake, zemljano prljave (kombinacija žutopepeljaste) kao i prisustvo bjelina na glavi, ispod vrata, repu, nogama (dvobojni ili trobojni). Naravno u kinološkoj javnosti su određeni tipovi boje različito cijenjeni i prihvaćani ali su evedentne razlike i u ukusima i u prihvatanju i shvatanju drugih tipova za koje se u kinološkoj populaciji (naročito manje edukovanoj) u poznavanju pasmine smatra da se radi o tipu koji je "nerasan" za što naravno nema nikakve osnove i uglavnom se radi o proizvoljnim i neodgovornim stavovima.

Uzgajivačima je poznato (ili većini njih) da u istom leglu mogu dobiti tipski različite štence i da procesom starenja i odrastanja ti tipovi se vizuelno jasnije razlikuju dominacijom određenih gena za boju dlake. Takvu različitu štenad (tipski) u daljnjem uzgoju u reprodukciji (naravno uz uzgojnu dozvolu i ako se radi o psima bez anatomskih mana) pripuštati parenju sa partnerom istog tipa. Što praktično znači: pariti mužjaka i ženku žute boje dlake, tobojne sa trobojnim i tako dalje. Na ovakav način održat će se svi tipovi u izvornom obliku. Naravno kod izbora partnera za reprodokciju treba preferirati barake sa tvrdom dlako dobrog rasporeda dlake na svim dijelovima tijela i sa prisustvom poddlake.

Mada ostaje relevantna mogućnost preferiranja kod prihvatanja od populacije ljubitelja pasmine tipa baraka sa pepeljastosivom (zeljastom) dlakom na gornjim dijelovima tijela to ne treba da obeshrabri uzgajivače koji imaju i druge tipove pasa (ali jasno tipski izražene) da su im takvi baraci "uzgojni višak". U populaciji ljubitelja pasmine uvijek ima potencijalnih konzumenata lovačkih usluga i baraka u drugačijem tipu samo treba imati dobar tip i barake dobre konstitucije kao i dobre radne osobine.

Uobičajena pitanja "jesu li zeleni baraci" su samo posljedica neobavještenosti i nepoznavanja genetske osobenosti pasmine.

Baraci u drugom tipu boje genetski nisu ništa manje vrijedni od preferiranog tipa kod večine ljubitelja pasmine što samo po sebi i ne mora biti lično opredjeljenje za taj tip i često je posljedica utjecaja kinološki ne edukovane lovačke populacije.

Dakle uzgoj baraka treba bazirati na odvojenim tipovima i sve tipove njegovati i zastupati s ciljem očuvanja baraka u izvornom obliku.

Vođa uzgoja Redžo Haskić