Bosanski Barak

NASLOVNICA | HISTORIJAT | STANDARD | GALERIJA | UZGAJIVAČNICE | KLUBOVI | IZLOŽBE | VIDEO | VIJESTI | OGLASI | KONTAKT

 

Lovački Psi - Zakonske odredbe koje se odnose na lovačke pse
29.04.2011 | slobih.ba

Korisnik lovišta kojem je povjereno pravo korištenja lovišta je dužan i obavezan da u lovištu kojim gospodari obezbijedi lov sa psima u skladu s odredbama Zakona o lovstvu i podzakonskih akata donesenih na osnovu istog zakona.

Zakonom o lovstvu je definisano da se u lovu smiju koristiti isključivo čistokrvni lovački psi sa položenim ispitom urođenih osobina, potrebnim ispitom u radu propisanim za svaku pasminu pojedinačno koji posjeduje rodni list jedne od članica Međunarodne kinološke federacije
(FCI) i koji imaju pozitivnu ocjenu u obliku (eksterijeru). Dakle, čistokrvni lovački psi su svi psi koji
udovoljavaju potrebama za lov i posjeduju zvanični “Rodovnik” izdan od jedne od članica Međunarodne kinološke federacije (FCI).

Rodovnike za pse u Federaciji Bosne i Hercegovine izdaju kinološki savezi - kao ovlašćeni članovi Međunarodne kinološke federacije (FCI), na osnovu zvaničnih podataka o porijeklu pasa, a dopunjavaju ih na osnovu pozitivne ocjene dobijene na zvanično organizovanoj smotri ili izložbi za ocjenu oblika (eksterijeru) pasa i pozitivne ocjene na organizovanom ispitu urođenih osobina
pojedinih pasmina pasa.

Kinološki savezi u Federaciji izdaju rodovnik kojim se dokazuje čistokrvnost i pasminska pripadnost, propisuju uslove za ispit urođenih osobina i svaki pojedini radni ispit, te izdaju certifikat za položene radne ispite. Nerasnim psima smatraju se psi koji nisu registrirani kod nadležne kinološke organizacije i koji nemaju odgovarajuć i rodovnik.

Ukoliko strani državljani učestvuju u lovu, oni mogu koristiti lovačke pse registrovane u zemljama iz kojih dolaze, a imaju dokaze da su položili ispit u radu - prema propisima Međunarodne kinološke federacije - FCI.
Napominjemo da je Zakonom o lovstvu utvrđeno da je zabranjeno sa psima proganjati divljač izvan terena ograđenog za trening u vremenu od 5. januara do 31. jula.
Međutim, izuzetno radi uvježbavanja za obavljanje određenih radnji u lovu, mladi lovački psi mogu učestvovati u lovu i bez položenog ispita urođenih osobina do navršenih 18 mjeseci života.

BROJ LOVAČKIH PASA ZA LOV DIVLJAČI

Lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju lovačkog psa ne može se započeti i obavljati bez lovačkog psa.
Grupni lov divljači čije tehnike lova zahtijevaju lovačkog psa ne može se započeti i obavljati ako u njemu ne učestvuje najmanje jedan lovački pas na pet učesnika. Korisnik lovišta obavezan je da u lovištu kojim gospodari, a u kojem se prema odredbama lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divljači planira odstrjel krupne divljači, osigura lovačkog psa koji ima položen radni
ispit na krvnom tragu.

UPOTREBA PASA

Sitna divljač se lovi lovačkim psima ptičarima, dizačima i donosačima divljači, terijerima i jazavčarima koji imaju položen ispit urođenih osobina. Lovačkim psima goničima s položenim ispitom urođenih osobina dopušteno je loviti divlju svinju, zeca, divljeg kunića, lisicu, čaglja, divlju mačku, kune i tvora. Terijerima i jazavčarima s položenim ispitom urođenih osobina dopušten je lov jamarenjem uz iskapanje. Nije dopušteno upotrebljavati lovačke pse noću, osim kod rada na krvnom tragu i lova šljuka i močvarica na preletu. Kao noćno vrijeme smatra se razdoblje od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca. Lovački psi goniči mogu se upotrebljavati u lovištu samo nakon dobijene dozvole korisnika lovišta uz napomenu da goničima nije dopušteno loviti od 5. Januara do 1. oktobra.

Naime, korisnik lovišta lovnogospodarskom osnovom utvrđuje mogućnost korištenja vrsta lovačkih pasa kao i vrijeme njihove upotrebe u lovištu. U svakom lovu, pojedinačnom ili grupnom, u kojem je propisana upotreba lovačkih pasa u skladu sa Zakonom o lovstvu moraju biti osigurane pasmine i broj pasa prema odredbama pravilnika.

Lice koje rukovodi lovom dužno je odmah otkazati lov, odustati od njega, odnosno prekinuti ga ako se lov ne odvija u skladu sa uslovima Pravilnika. Lovni inspektor, stručno lice za provedbu lovnogospodarske osnove, lovovođa i lovočuvar dužni su nadzirati pravilno provođenje lova u skladu sa Zakonom o lovstvu, te sprečavati svaki lov ako nije provođen prema uslovima
iz pravilnika. Vlasnik i vodič lovačkog psa dužni su na zahtjev ovlaštenih lica predočiti svu potrebnu dokumentaciju za lovačke pse.

ISPIT UROĐENIH OSOBINA I RADNI ISPIT

Ispit urođenih osobina kao i ispit u radu na krvnom tragu za lovačke pse polaže se na osnovu pravilnika kinoloških saveza, u skladu s propisima Međunarodne
kinološke federacije. Na osnovu položenog ispita (ispit urođenih osobina, ispit u radu na krvnom tragu) lovačkog psa Kinološki savezi Federacije BiH izdaju se uvjerenja u skladu sa propisima Međunarodne kinološke federacije. Lovačkim psima koji su položili ispit urođenih osobina i/ili radni ispit, u skladu sa propisima Međunarodne kinološke federacije - FCI, kinološki savezi će na zahtjev
vlasnika psa nostrificirati uvjerenje o položenom ispitu urođenih osobina i/ili radnom ispitu.
Zakonom o lovstvu je utvrđeno da se pasmine lovačkih pasa koje se najčešće upotrebljavaju u lovu u Federaciji Bosne i Hercegovine razvrstavaju prema slijedećim grupama:

• TERIJERI,
• JAZAVČARI,
• GONIČI,
• KRVOSLJEDNICI,
• PTIČARI,
• DONOSAČI DIVLJAČI,